Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Framgångsrikt pilotprojekt på Väla Centrum bidrar till stabilisering av elnätet och intäkter för fastighetsägaren

siemens-vala-top.jpg
För att det nordiska elnätet ska fungera måste det balanseras för att hålla en frekvens på 50 Hz. Om frekvensen avviker från normalspannet finns risk för allvarliga störningar och elavbrott för användarna. Funktioner som hjälper till att stabilisera elnätet kallas med ett samlingsbegrepp för stödtjänster.  
Väla Centrum, ett shoppingcentrum utanför Helsingborg som ägs och drivs av Skandia Fastigheter, godkändes förra året av Svenska kraftnät som första kommersiella fastighet att få leverera stödtjänster till elnätet. Det sker rent konkret genom handel med fastighetens förbrukningsflexibilitet på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad FCR-N (Frequency Containment Reserve – Normal). Pilotprojektet går i bräschen för att fler fastigheter framåt ska bidra till balansering av elnätet och nyttja incitamentet i form av intäkter från handel med stödtjänster. 
Det framgångsrika pilotprojektet är ett resultat av ett samarbete mellan Siemens, Skandia Fastigheter och Entelios, och har delfinansierats av Energimyndigheten.
 – Med det här framgångsrika pilotprojektet visar vi på hur fastigheter kan bidra med flexibilitet för att balansera vårt elnät, genom att nyttja resurser som redan finns i nästan alla byggnader. Det här öppnar upp för att alla byggnader teoretiskt sett ska kunna bidra till att vara delaktiga i balanseringen av elnätet, något som blir allt viktigare ju fler förnybara energikällor vi tillför, säger Louise Johansson, projektutvecklingschef på Siemens Smart Infrastructure.
Förbrukningsflexibiliteten som genereras från Väla Centrum levereras till Svenska kraftnäts marknader för handel med stödtjänster. Entelios, ett företag som bland annat erbjuder tjänster för att handla och förvalta el, ansvarar för budgivning och prissättning.
– Att erbjuda flexibilitet möjliggör för elanvändare att ta en aktivare roll och bidra till ett stabilt och driftsäkert elnät. Förbrukningsflexibilitet utgör ett viktigt bidrag för att hantera påverkan på elnätet från variabel förnybar energi, så som sol och vind, samt den ökade elförbrukningen., säger Karin Böris, Sales Expert - Flexibility management and services på Entelios Nordic.
Bland Väla Centrums anläggningsresurser som används för att tillhandahålla förbrukningsflexibilitet till stödtjänster ingår ventilationsaggregat och energilager. Dessas effektanvändning kan momentant ökas eller minskas utan någon märkbar påverkan på temperatur, CO2-utsläpp eller bullernivåer i fastigheten. Genom att aggregera anläggningsresurser från fler fastigheter framöver har Skandia Fastigheter planer på att utveckla ett så kallat virtuellt kraftverk. Ett virtuellt kraftverk kan avlasta traditionella kraftverk från exempelvis uppgiften frekvensreglering, som historiskt sett utförts med hjälp av vattenkraft.
Väla Centrum, med runt 11 miljoner besökare årligen, över 200 butiker och en yta på 125 000 kvadratmeter, är ett av Sveriges största shoppingcentrum. Väla Centrum ägs och drivs av Skandia Fastigheter.
– Det här har varit ett intressant och lärorikt projekt där vi i ett öppet och transparent arbetsklimat tillsammans med Siemens och Entelios hittat lösningar för hur vi som fastighetsägare kan bidra till elnätets balansering. Nu ser vi över hur vi ska kunna låta fler av våra fastigheter följa den här modellen i form av ett sammankopplat virtuellt kraftverk, säger Lars Pellmark, chef för energi- och tekniksamordning på Skandia Fastigheter. 
Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och nät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder möjlighet att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en globalt ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom har Siemens en minoritetsandel i Siemens Energy, en global ledare inom överföring och generering av elkraft. Under räkenskapsåret 2022, som avslutades den 30 september 2022, genererade Siemenskoncernen intäkter på 72 miljarder euro och ett nettoresultat på 4,4 miljarder euro. Per den 30 september 2022 hade företaget cirka 311 000 anställda över hela världen. Mer information finns på www.siemens.com. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige en omsättning på 6,2 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Siemens AB

Evenemangsgatan 21
169 79 Solna
Sverige

+46 87 28 14 42