Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Färre än 50 % av företagen förväntar sig att uppfylla målen för koldioxidutsläpp år 2030, enligt ny studie

Infrastructure Transition Monitor 2023 - Key Visual Energy for Full Report
  • Siemens presenterar en global studie som analyserar data från en undersökning med 1 400 chefer från 22 länder, som avslöjar insikter på regional, stads- och industrinivå om infrastrukturomställningen inom energisystem, transporter och byggnader 
  • Utfasning av fossila bränslen har högsta prioritet inom infrastrukturomställningen, men framstegen går för långsamt 
  • Över 50 procent av de tillfrågade cheferna tror att utfasning av fossila bränslen är en konkurrensfördel, men mindre än hälften tror att deras land har en effektiv strategi för att minska koldioxidutsläppen 
  • Teknik och digitalisering är viktiga verktyg för en framgångsrik infrastrukturomställning 
Siemens Smart Infrastructure har släppt en ny rapport som ger viktiga insikter om åsiktsspridningen om infrastrukturomställningen. Titeln på studien är “Siemens Infrastructure Transition Monitor 2023: The Great Divide on The Path to Net Zero."
Data från rapporten visar på bristande samstämmighet kring prioriteringar och det bästa vägvalet mot en koldioxidfri och resurseffektiv framtid. Medan mer än hälften av de tillfrågade är av uppfattningen att infrastrukturomställningen accelererar i deras region, svarar en fjärdedel av deltagarna - ledande befattningshavare från sju stora industrigrupper - att framstegen går "för långsamt". 29 procent av de tillfrågade upplever att framstegen är "samordnade" och 31 procent beskriver dem som ”i fas.”   
Syftet med studien var att följa upp aktuell status på infrastrukturomställningen, inklusive utvecklingen inom de system, tjänster, byggnader och strukturer som behövs för att industrier, städer och länder ska fungera effektivt. Data samlades in genom en global undersökning med 1 400 ledande befattningshavare från 22 länder, samt en serie djupintervjuer med ledare och experter. 
Matthias Rebellius, styrelseledamot i Siemens AG och vd för Siemens Smart Infrastructure, säger: "Infrastrukturomställningen accelererar och sätter press på system över hela världen – från energi till transporter och byggnader. Att utveckla världens infrastruktur är av yttersta vikt för att möjliggöra framsteg gällande utfasning av fossila bränslen, resurseffektivitet och socialt välbefinnande. Teknik och digitalisering är avgörande för att uppnå denna omställning på ett smart och hållbart sätt. På Siemens Smart Infrastructure har vi redan tagit de första stegen och skapat innovativa produkter, system, lösningar och tjänster för att försöka lösa de nuvarande och framtida utmaningar som kommer till följd av urbanisering och klimatförändringar."  
Företag är under press att minska koldioxidutsläppen från sina affärsmodeller, tillgångar och infrastruktur. Enligt rapporten har nästan hälften uppsatta mål för Scope 1 och 2-utsläpp (47 procent). Endast 40 procent anser att det är troligt att de kommer att uppfylla sina mål för det kommande året och 44 procent förväntar sig att uppfylla sina mål till 2030.
Ett annat viktigt område för företag är deras byggnader. Endast 37 procent av de tillfrågade bedömer sin organisation som mogen eller avancerad när det gäller att förbättra energieffektiviteten i anläggningar och byggnader, och 30 procent säger detsamma för elektrifiering och, eller, utfasning av fossila bränslen för uppvärmning och kylning.
Rapporten visar att teknik och digitalisering är viktiga hävstänger för en framgångsrik infrastrukturomställning. Dessa förväntas ha störst inverkan på utfasning av fossila bränslen, resurseffektivitet och välbefinnande under de kommande tre åren. Tekniker som anses kunna ha störst positiv inverkan inkluderar AI-driven prognostisering och automatisering, virtuell och förstärkt verklighet och 5G-mobilnät. Enligt nästan hälften av de svarande har digitalisering betydande eller enorm potential att stödja framsteg inom energieffektivitet (48 procent), produktivitet (46 procent) och utfasning av fossila bränslen (45 procent) inom sina organisationer.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Siemens AG

Evenemangsgatan 21
169 79 Solna
Sverige

+46 (0)8 728 1442