Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Fem skarpa förslag för tunga godstransporters klimatomställning 

Trucks driving on highway with electronic toll gates, in autumn
I dag står transporterna för en fjärdedel av koldioxidutsläppen i EU.  Fossila bränslen måste ersättas av fossilfria lösningar tillsammans med effektivare transportupplägg. För detta krävs ett samlat grepp på hur vi planerar, bygger och driftar den kritiska, samhällsbärande infrastrukturen för transporter, energi och digitala tjänster.  
Vi är fem globala företag som för vår konkurrenskraft är beroende av effektiva globala transporter. Vi har också hållbar tillväxt som grundpelare i våra verksamheter.  Ska Parisavtalet nås krävs att hela samhället ställer om till fossilfria godstransporter. Våra företags värdekedjor möts i globala godsflöden och allas bidrag behövs för att ställa om de tunga godstransporterna. Och det är bråttom. Enligt forskarna måste utsläppen halveras varje årtionde. För att hinna krävs dock nya former av samarbete mellan företag och politik. För att nå målen krävs en snabb takt i omställningen. Det förutsätter nya former av samarbeten mellan företag och mellan näringsliv och politik. 
Sedan 2018 och har vi samarbetat tillsammans i The Pathways Coalition, med målet att uppnå fossilfria tunga godstransporter. I en gemensam studie jämför vi fyra scenarier för att nå fossilfria transporter. Utifrån detta har vi utarbetat konkreta förslag till politiken i Sverige som bidrar till att uppfylla transportsektorns klimatmål i Sverige till 2030 och kan bidra till Parisavtalet på global nivå.  
Vi ser att politiken behöver leverera på kort och lång sikt, men besluten behöver tas redan idag. 
På kort sikt: Effektivisering och ökad användning av biodrivmedel 
I Sverige ser vi att det är möjligt att uppnå över 25 procents minskning av koldioxidutsläppen enbart genom optimerade transportsystem och effektivare fordon. Det minskar antalet transporter, vilket också ger mindre trängsel på vägarna, minskat buller och renare luft.  Transportsystemet behöver också snabbt övergå från fossila drivmedel till förnybara. Den övergången går via en mix av biodrivmedel och elektrifiering samt en allt viktigare digital infrastruktur med uppkopplade transportresurser för maximerad effektivitet.
Redan i dag är andelen biodrivmedel i vägtransportsektorn Sverige 23 procent. Sverige har goda möjligheter till än mer inhemsk produktion av biodrivmedel. På lite längre sikt när tunga transporter elektrifieras kommer en ökad produktionskapacitet för biodrivmedel vara till nytta för andra sektorer som är svårare att elektrifiera, såsom flyg och sjöfart. 
För omställning på kort sikt krävs följande, konkreta, politiska beslut: 
1. Tillåt längre lastbilar upp till 34,5 meter och förstärk vägnätet runt om i landet för att klara tyngre lastbilar. Detta leder till en tydlig energieffektivisering då varje lastbil kan bära mer last. Trafikverket har redan utrett frågan om längre lastbilar. Det som saknas är ett regeringsbeslut. Förbättringar av vägnätet för att möjliggöra trafik med tyngre lastbilar är utmärkt att göra i lågkonjunktur då det också skapar jobb i anläggningssektorn.
2. Inför en avståndsbaserad avgift för lastbilar som differentierar på avstånd och fordons- och bränsletyp. En sådan avgift har funnits i Tyskland i femton år och styrt mot mer miljöanpassade lastbilar. Frågan har diskuterats i Sverige ungefär lika länge och vi hoppas att den utredning som nu tillsatts leder till ett införande de kommande åren.
3. Öka produktionen av biodrivmedel i Sverige. Idag importeras 85 procent av alla biodrivmedel till Sverige. En ökad inhemsk produktion främjar både försörjningstryggheten och skapar jobb i gröna näringar. I den statliga biogasutredningen finns flera förslag för att främja biogasen. Nyligen godkände EU tio år skattebefrielse för biogas i Sverige. Det är bra men nu behövs även ett klargörande från EU om skattebefrielse för övriga biodrivmedel.  
Parallella steg: Elektrifiering och digitalisering
En viktig del för ett transporteffektivt samhälle är elektrifieringen som är den mest kostnadseffektiva vägen till nollutsläpp från vägtrafiken.
För att möjliggöra effektivare transporter och elektrifiering är ökad digitalisering en viktig komponent. Uppkopplade fordon bidrar till säker och relevant data i realtid.  Denna data kan bidra till att uppnå mer effektiva transportflöden.  
För en omställning till fossilfria transporter krävs följande politiska beslut: 
4. Ett brett investeringsprogram för utbyggnad av laddinfrastruktur och förstärkning av svenska elnät. Succesivt behöver infrastruktur för laddning av tunga fordon i Sverige rullas ut. Det behövs ett brett investeringsprogram i såväl fast laddinfrastruktur som elvägslösningar. Den kommande elektrifieringskommissionen kommer få en viktig roll att leverera underlag till nästa nationella infrastrukturplan som beslutas 2022. Men enbart utbyggnad av laddinfrastruktur räcker inte. En kraftig förstärkning av de svenska elnäten är nödvändig för att klara elektrifieringen av vägtransporterna. 
5. En solid och snabb svensk 5G utbyggnad för att främja effektiva transportlösningar. En omfattande 5G-utbyggnad i Sverige kommer bidra till såväl effektivare transportlösningar och smartare användning av elnät, förnybar energi och laddinfrastruktur.  Genom data från fordon och hela godsflöden kan både fyllnadsgraden öka, transportrutter förbättras och användning av laddinfrastruktur optimeras. 
Klimatutsläppen känner varken lands- eller företagsgränser. Våra värdekedjor hänger ihop och genom vårt samarbete ser vi att även politiken behöver finna nya vägar för att snabba på beslutsprocesser. Klimatet väntar inte, besluten behöver tas idag. Tillsammans med en aktiv politik i Sverige för klimatomställning ger återhämtningsplanen förutsättningar för Sverige och Europa att komma ut ur krisen på ett sätt som främjar både innovationskraft, livskvalitet och det globala klimatet.      
Börje Ekholm, vd och koncernchef, Ericsson
Helena Helmersson, vd, H&M-gruppen
Henrik Henriksson, vd och koncernchef, Scania
Mikael Leksell, vd, Siemens Sverige och Norden
Marc Hoffmann, vd, E.ON Nordic

Kontakt

Lisa Frykman

Pressansvarig

070 728 14 42