Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Globaali tutkimus: alle 50 % organisaatioista uskoo saavuttavansa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2030 mennessä

Globaalin tutkimuksen mukaan alle 50 % organisaatioista uskoo saavuttavansa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Globaalin tutkimuksen mukaan alle 50 % organisaatioista uskoo saavuttavansa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Tutkimuksessa mitattiin, millaista kehitystä infrastruktuurissa – järjestelmissä, palveluissa, kiinteistöissä ja muissa rakenteissa – tarvitaan, jotta teollisuus, kaupungit ja maat voivat toimia tehokkaasti. Tiedot kerättiin maailmanlaajuisella kyselytutkimuksella, johon osallistui 1400 ylintä johtajaa 22 maasta. Tutkimukseen sisältyi myös johtajien ja asiantuntijoiden syvähaastatteluja.
Raportin taustalla olevan tutkimuksen pääperiaatteisiin kuului ensiksikin, että infrastruktuurisiirtymältä edellytetään hiilestä irtautumisen lisäksi muutakin positiivista vaikutusta. Toiseksi todettiin, että älykkäämpi infrastruktuurin integrointi on pakollista muutoksen aikaansaamiseksi. Kolmanneksi korostui, että toimiin on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti tuhoisien maailmanlaajuisten seurausten välttämiseksi.
"Infrastruktuurin muutos kiihtyy, mikä aiheuttaa paineita järjestelmille kaikkialla maailmassa – energiasta liikkuvuuteen ja kiinteistöihin. Maailman infrastruktuurin kehittäminen on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan edistyä kohti hiilestä irtautumista, resurssitehokkuutta ja sosiaalista hyvinvointia”, toteaa Matthias Rebellius, Siemens AG:n johtoryhmän jäsen ja Siemens Smart Infrastructure -liiketoiminnan johtaja, ja jatkaa: “Teknologia ja digitalisaatio ovat avainasemassa tämän siirtymän saavuttamisessa älykkäällä ja kestävällä tavalla. Siemensillä olemme jo ottaneet ensimmäiset askeleet ja luoneet innovatiivisia tuotteita, järjestelmiä, ratkaisuja ja palveluja, jotka tukevat kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemisessa."

Muutos ei tapahdu riittävän nopeasti alueellisella tasolla

Infrastruktuurisiirtymän kiihtymisestä huolimatta siihen tarvitaan lisää nopeutta alueellisesti, jotta voidaan tukea vähähiilistä maailmaa. Energiakysymykset ovat etusijalla, sillä lähes kolme neljäsosaa maailman kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin energian tuotannosta, jakelusta ja kulutuksesta. Raportin mukaan alle 10 prosenttia vastanneista uskoo maansa olevan energiasiirtymän tärkeimmissä tavoitteissa "edistynyt, täysin integroitu, täysimittainen".
McKinseyn mukaan** maailman energiajärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatisi arviolta 275 biljoonaa USA:n dollaria perusteellisten muutosten tekemiseen sähkön tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen. Lainsäädännöstä vastaavilla viranomaisilla katsotaan olevan tässä suurin vastuu (31 prosenttia vastaajista), ja seuraavina tulevat infrastruktuurikohteiden omistajat, sijoittajat/osakkeenomistajat (25 prosenttia). Yrityksillä (17 prosenttia), poliitikoilla (13 prosenttia) ja kansalaisilla (13 prosenttia) kuvataan olevan jonkin verran vastuuta, mutta huomattavasti vähemmän.
“Infrastruktuuriin tarvitaan nopeita ja laajoja muutoksia, jotta voimme pysäyttää ilmaston lämpenemisen tai ainakin hidastaa sitä. Siihen tarvitaan sitoutumista, tiivistä yhteistyötä ja halua investoida. Teknologiat vähähiilisyyden saavuttamiseen ovat olemassa. Teknologisesti edistyneissä Pohjoismaissa ja Baltiassa olemme olleet edelläkävijöitä innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Meillä on hyvät edellytykset näyttää suuntaa myös jatkossa, kunhan yhteistä tahtoa löytyy”, sanoo Siemens Osakeyhtiön Smart Infrastructure -liiketoiminnan johtaja Harald Schnur. 

Hiilestä irtautuminen on kilpailuetu

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaupungeilla on merkittävä rooli. Kyselyssä puolet vastaajista (51 prosenttia) uskoo, että edelläkävijyys hiilestä irtautumisessa on kaupungille kilpailuetu. Vähähiilinen liikkuminen, mukaan lukien julkisen liikenteen kattavuus sekä hyöty- ja yksityisajoneuvot, on ensisijainen tavoite päästöjen vähentämiseksi. 
Vastaajista 45 prosenttia kokee, että heidän kaupunkinsa ovat edistyneet julkisen liikenteen käytön edistämisessä. Raportin mukaan 44 prosenttia uskoo kuitenkin myös, että joukkoliikenteen yksityistäminen nopeuttaisi hiilestä irtautumista. Tutkimukseen vastanneista johtajista 46 prosenttia uskoo, että sähköautoista pitäisi tehdä polttomoottoriautoja edullisempia tukien ja verotuksen avulla. Heikkoa latausinfrastruktuuria pidetään suurimpana esteenä sähköajoneuvojen laajalle käyttöönotolle.

Vain 40 prosenttia organisaatioista odottaa saavuttavansa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet tänä vuonna

Yrityksillä on paineita vähentää liiketoimintamalliensa, omaisuutensa ja infrastruktuurinsa hiilidioksidipäästöjä. Raportin mukaan lähes puolella on tavoitteet näille Scope 1- ja Scope 2 -päästöille (47 prosenttia). Vain 40 prosenttia pitää todennäköisenä, että he saavuttavat tulevan vuoden tavoitteensa, ja vain 44 prosenttia odottaa saavuttavansa vuoden 2030 tavoitteensa. Raportti osoittaa, että luottamuksella organisaation kasvunäkymiin ja luottamuksella hiilestä irtautumisen tavoitteisiin voi olla korrelaatio.
Toinen yrityksiin keskeisesti vaikuttava asia ovat niiden kiinteistöt. Vain 37 prosenttia vastaajista arvioi organisaationsa kypsäksi tai edistyneeksi tilojen ja rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa, ja vain 30 prosenttia sanoi samaa lämmityksen ja jäähdytyksen sähköistämisestä ja/tai hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. On toivoa, että yritykset ryhtyvät hyödyntämään innovatiivisia ratkaisuja kiinteistöjensä tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi, mikä ei edellytä laajamittaista uudisrakentamista. Edistymistä on kuitenkin nopeutettava.

Teknologia ja digitalisaatio vauhdittavat murrosta

Raportti osoittaa, että teknologia ja digitalisaatio ovat avaintekijöitä onnistuneessa infrastruktuurisiirtymässä. Niillä odotetaan olevan suurin vaikutus hiilestä irtautumiseen, resurssitehokkuuteen ja hyvinvointiin seuraavien kolmen vuoden aikana. Keskeisiä teknologioita, joilla voisi olla suurin myönteinen vaikutus, ovat tekoälyä hyödyntävä ennustaminen ja automaatio, virtuaalinen ja lisätty todellisuus sekä 5G-mobiiliverkot. Lähes puolet vastaajista katsoo, että digitalisaatiolla on merkittävä tai valtava potentiaali tukea energiatehokkuuden (48 prosenttia), tuottavuuden (46 prosenttia) ja hiilestä irtautumisen (45 prosenttia) kehitystä heidän organisaatioissaan.
Matthias Rebellius toteaa: "Raportti vahvistaa, että vaikka kansalaiset, yritykset ja hallinto eivät aina ole vahvasti samaa mieltä infrastruktuurisiirtymän tärkeimmistä vaatimuksista ja tavoitteista, on ratkaisevan tärkeää toimia nyt ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi. Yhteistyö ja digitalisaatio energian, liikkumisen ja rakennusten aloilla ovat avainasemassa raivattaessa tietä kohti vähähiilistä maailmaa."
*Raportissa infrastruktuurilla tarkoitetaan mitä tahansa järjestelmiä (esim. sähköjärjestelmät), palveluja (esim. terveydenhuolto), kiinteistöjä (esim. teollisuuslaitokset tai toimitilat) ja rakenteita (esim. rautatiet), joita tarvitaan, jotta teollisuus, kaupungit ja yhteiskunnat voivat toimia tehokkaasti.
**https://www.mckinsey.com/featured-insights/sustainable-inclusive-growth/chart-of-the-day/the-cost-will-not-be-net-zero
Press Folders

Seuraa meitä X:ssä

Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 216 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 433. Siemens AG:n liikevaihto on 72 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 311 000. Siemens toimii 200 maassa. Lisätietoa: siemens.fi
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö

+358 50 68 407