Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
sic
Последствията от глобалното затопляне, свързани с транспорта, нанасят значителни щети на съвременното общество. Въвеждането на пътните такси е един от начините разходите справедливо да се разпределят на принципа „Замърсителят плаща“. Австрийска разработка има голям принос в тази насока.
В световен мащаб значителен дял от CO2-емисиите се причиняват от транспорта. Меж- дународната агенция по енергетика (МАЕ) информира, че в териториалния обхват на ОИСР 37,5% от потреблението на енергия се дължи на транспорта, а в световен мащаб - 31,6%. Голям дял от това потребление се пада на енергията от изкопаеми горива и по-конкретно от петрол. Следователно транспортът има немалък принос в глобалното затопляне.
Днес причинените от глобалното затопляне щети се пренасочват навън (екстернализират), т.е. разходите за тях не се носят директно от причинителите, а от обществото. Целта на една нова, ориентирана към бъдещето политика следва обаче да е постигане на справедливо разпределение: който отделя вредни за климата емисии, особено CO2, трябва да плаща за това според прогнозния размер на вредата.
Справедливо насочване на разходите
В сферата на транспорта разходите, свързани с отделяне на CO2, могат лесно да намерят отражение в по-високи данъци върху горивата, за да се постигне данъчен ефект. Освен това има и други разходи, респ. вреди, които е желателно да се понесат от причинителя – това например са вредите от шум или задръствания. За контролиране на причиняващо вреда поведение на участниците в трафика най-подходящо е събирането на транспортни такси.
Последствията от глобалното затопляне, свързани с транспорта, нанасят значителни щети на съвременното общество. Въвеждането на пътните такси е един от начините разходите справедливо да се разпределят на принципа „Замърсителят плаща“. Австрийска разработка има голям принос в тази насока.
На транспортните такси често се гледа негативно, тъй като те се възприемат от засегнатите само като безполезен данък. Отново и отново се стига до протести при въвеждане на нови пътни такси и налози – от блокиране на транспорта за няколко дни до пълен отказ за плащане на пътна такса, което вече се случи във Франция през 2013 г. За да се постигнат желаните ефекти, пътната такса трябва да се адаптира към съответната ситуация, за което съществува техническа необходимост ползването на пътищата да се регистрира по гъвкав начин. Изходната точка за това е сателитното регистриране на местоположението.
За камионите се въвежда използването на специализирано бордово устройство OBU. OBU е първото звено във веригата от стъпки за обработка на информацията с цел определяне размера на пътната такса, която трябва да се плати. Европейската служба за електронни такси (ЕСЕТ) е извънредно гъвкава, тъй като дава възможност на операторите на пътни такси да събират такса, отговаряща на техните цели, докато за ползвателя е необходимо само да има договор с доставчик на услугата, за да може коректно да плаща пътната такса в европейските зони, в които се дължи такава. За тази цел е необходимо в превозното средство да се монтира само едно бордово устройство OBU.
ЕСЕТ разрешава прилагането на две технологии. Едната е по-проста и се базира на принципа, че всеки пътен участък, за който се дължи пътна такса, бива снабден с микровълнови предавателни системи, използващи специализирана връзка с малък обсег на действие (DSRC); когато едно превозно средство, оборудвано с OBU, премине отдолу, се извършва бърз обмен на данни, на чието основание след това се определя размерът на пътната такса. Тази система се използва в Австрия от Акционерното дружество за финансиране на автомагистралите и скоростните пътища (ASFiNAG) – разпознава се по монтираните в средата на всеки магистрален участък контролни рамки, на които са поставени DSRC за всяка пътна лента.
Втората разрешена от ЕСЕТ технология регистрира движението на превозните средства посредством спътникова навигационна система (GNSS) и отчита през кои пътища от облагаем с такса район е преминало превозното средство. Съвместимите с изискванията на ЕСЕТ бордови устройства OBU трябва да са в състояние да поддържат и двете технологии.
Приложение на бордовите устройства в цяла Европа
Siemens Mobility разработва и заедно с партньори произвежда извънредно адаптивни и икономически изгодни бордови устройства за отчитане на пътни такси. Разработката на C3080 и неговите предишни и нови модели изцяло се осъществява от Siemens Австрия, респ. от Siemens Mobility GmbH. От Виена се контролира и производството, локализирано във Франция и Румъния. От тези модели Siemens Mobility вече e продала стотици хиляди на различни европейски доставчици на услугата за събиране на пътни такси. 
Първостепенната задача на C3080 се състои в обработката на данни, които са необходими за използването на европейската система за събиране на пътни такси. За тази цел устройството се монтира на подходящо място върху предното стъкло на камиона. В районите, където се използват DSRC (напр. в Австрия), бордовото устройство осъществява връзка с монтираните на контролната арка микровълнови предавателни системи посредством вграден DSRC-модул заедно с подходяща антена. За работа в райони със спътникова навигационна система бордовото устройство има GNSS-приемник, който поддържа дадената спътникова система (GPS, Galileo, Baidu, Glonass и др.). Бордовите устройства имат потребителски интерфейс под формата на LCD-дисплей, както и четирипозиционен бутон, с който потребителят може да въвежда различни параметри, като напр. броя на осите или тежестта на превозното средство. Така събраните данни подлежат на първична обработка от вътрешен компютър и се изпращат по GSM към централа, където се извършва последващата обработка на регистрираните данни от пътната отсечка. Устройството C3080 поддържа както DSRC, така и GNSS, което го прави напълно съвместимо с изискванията на ЕСЕТ. По-нататъшната обработка на събраните данни се извършва в централна система, така наречения бек-офис за електронни пътни такси (Electronic Tolling Back-Office, ETBO). Чрез комбинирането на бордовото устройство от сериите C30xx с ETBO се получава системата за обработка на данни Sitraffic Sensus Front-End (SSFE) на Siemens. Благодарение на адаптивната си структура тази система позволява да бъде приспособена и разширена според потребностите на фирмите, събиращи електронни пътни такси. 
Дълготрайно решение
През 2011 г. Siemens Mobility осъществи доставка на SSFE за двама клиенти във Франция, като достави повече от 350 000 бордови устройства и инсталира бек-офис. Експлоатацията започна през 2012 г., но без пътна такса за камиони, която, както споменахме, беше отказана от френската държава. През 2014 г. Siemens Mobility разшири системата за Австрия, Швеция и Норвегия, където се използва DSRC (ASFiNAG, респ. EasyGo). Това се случи посредством софтуерен ъпдейт на бордовите устройства в работен режим и на бек-офиса.
През 2015 г. бе реализирано следващото разширяване на SSFE, този път за новата система за пътни такси за тежкотоварни автомобили в Белгия, базирана на спътникова навигация (Viapass). Siemens Mobility отново имаше възможност да докаже адаптивността на системата, като въведе разпознаване на обектите и изчисление на таксите. От 2018 г. се извършва следващият ъпгрейд, за да се покрие системата за електронни такси за камиони, базирана на сателитна навигация, в Германия. За целта бе необходимо да се направят цялостни разширения на софтуера, за да се изпълнят параметрите, зададени от Федералната служба за товарен превоз.
Това беше възможно с доставените през 2012 г. бордови устройства, като само бек-офисът трябваше да се разшири стъпка по стъпка за новите изисквания. В резултат на това клиентите на Siemens Mobility имат възможност вече повече от седем години да покриват по-голямата част от европейските системи за елек- тронни такси с помощта на решенията от 2012 г.
Както беше констатирано в началото, причинените от транспорта щети и разходи трябва да се пренасочат към причинителите, още повече днес заради драстичните последствия от климатичната криза, в която транспортът има значителен дял. В тази сметка трябва да бъдат включени не само камионите, но и леките автомобили. Към настоящия момент това се изпълнява посредством винетки, които имат големия недостатък да отразяват поведението на ползвателя в много обща рамка – ползвателят плаща фиксирана сума за фиксиран времеви интервал. Пътната такса е по-честна и екологично по-ефективна, ако тя обхваща причинените щети според действителното използване на пътищата, т.е. ако се базира на изминатите километри и различните критерии по отношение на превозните средства. По този начин по-лесно ще се постигне коректност на разходите. За собствениците на леки автомобили не е удобно да монтират на предното стъкло бордови устройства, така че за предпочитане са решения без допълнително оборудване.
Разглеждат се два начина за отчитане. При единия ползвателят инсталира спе- циално приложение на мобилния си телефон. Това приложение дава възможност да се въведе превозното средство, за което трябва да се плаща пътна такса, след това тези данни заедно с необработените GNSS-данни се изпращат към бек-офиса на Siemens Mobility. 
При втория начин лекият автомобил вече е снабден със система за проследяване и препраща необработените GNSS-данни към производителя на автомобила, който пък от своя страна ги препраща към Siemens Mobility заедно с данните на автомобила. По-нататъшната обработка на така събраните данни се извършва по утвърден метод в бек-офиса. Допълнително бек-офисът имплементира разпознаването на преминаванията през контролните рамки, като местоположението на тези рамки е въведено в систе- мата и с него се сравнява информацията от GNSS-проследяването. Това дава възможност решението да се прилага безпроблемно и в райони, където са въведени микровълнови предавателни системи, използващи специализирана връзка с малък обсег на действие. С бъдещи разширения технологията за камиони ще може да се прилага и за леките автомобили, с което ще се допринесе за по-висока екологичност на транспорта.

Контакт

Захари Неделчев

Сименс ЕООД

+359 2 8115 123