Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
hvac
Сигурната, атрактивна и комфортна работна среда увеличава продуктивността на служителите
  • Сигурната, атрактивна и комфортна работна среда увеличава продуктивността на служителите
  • Съвременните служители, родени и израстнали в ерата на дигиталните технологии, имат повишени критерии и очаквания към работната среда 
  • Използването на сградни технологии е решаващ фактор за имиджа на сградата и нейната рентабилност 
  • Постигане на значипетлно по-високи нетни оперативни резултати чрез подобрена рентабилност и значително по-ниски енергийни и оперативни разходи 
Siemens представя под името Premium Office модулно решение на сградни технологии и услуги за офис сгради с отличителни характеристики. Premium Office утвърждава процеса на дигитализацията на сградните технологии и трансформира офис сградите в интелигентна, високоефективна офис среда.  Premium Office предлага на инвеститорите, собствениците на сгради и фасилити мениджърите конкурентно предимство на пазара на офис сгради и предоставя на ползвателите условия за атрактивни работни места. 
a day in smart office

Сигурна, атрактивна и комфортна работна среда 

Основната цел на сградните технологии в офис сградите е да създаде сигурна, атрактивна и  комфортна работна среда. Климатът в затворени помещения има жизненоважно влияние върху продуктивността и концентрацията на служителите, както и върху техните отсъствия по болест. Удовлетвореността на ползвателите на сградата и тяхната мотивация и лоялност към работодателите също зависят от сградните технологии, предлагащи свобода и удобство на използване, както и безопасни условия на труд. Системите за климатизация, осветление, управление на щори и техника за презентиране, както и контролът на достъпа трябва бъдат удобни, персонализирани и лесни за ползване. Във все по-нарастващ мащаб командите към тях се изпълняват чрез смартфон и приложения за мобилни устройства.

Инвестиция в имиджа на сградите

Стандартните системи за сградна автоматизация са надградени с нови, базирани на локация приложения, свързващи сградната инфраструктурата с данни. Това позволява на ползвателите на сградите, включително и на посетителите, да се ориентират в офисните комплекси, да определят местонахождението на колегите си в офис среда без фиксирано работно място или да намират преносимо офис оборудване. Компаниите, използващи такива услуги с фокус върху потребителя имат репутация на прогресивни и атрактивни работодатели сред служители от “цифровото поколение “. В повечето офис пространства разходът за персонал формира около 90% от общите разходи. Инвестициите в сградни технологии, които засилват мотивацията, продуктивността и креативността на служителите, се приемат като изгодни и предлагат отлично съотношение на разходите спрямо ползите.
Когато служителите имат положително възприятие за офис сградата, в която работят, това не само подобрява имиджа на техните работодатели, наемащи пространство в сградата, но и увеличават репутацията на самата сграда. Като резултат това се отразява в по-добра рентабилност, по-ниски нива на вакантност и по-висока възвръщаемост на разходите за наем. Друг фактор, повлияващ положително репутацията на сградата сред ползватели и наематели, е нейната устойчивост. Голяма част от компаниите документират своите усилия да постигнат енергийно- и ресурсно-ефективни сградни процеси като част от своите корпоративни отчети. Premium Office предоставя необходимите данни за целите на документирането.

Значително по-високи нетни оперативни резултати

Управителите на сгради, фасилити мениджъритеи инвеститорите, използващи Premium Office, се ползват от предимствата на услуги, които спестяват енергия и оперативни разходи и непрекъснато оптимизират експлоатационните качества на сградата. Анализът на статични и динамични данни за експлоатацията на сградата дава мерки, които оптимизират енергийното потребление, контролират необходимостта от дейности по поддържка и подобрява ефективността на помещенията. Намаляването на разходите и увеличаването на приходите, като резултат от повишената рентабилност чрез използването на Premium Office, позволява на операторите на сгради и инвеститорите да постигнат значително по-високи нетни оперативни резултати.

Premium Office – модулна концепция 

Premium Office се състои от различни модули - от пожарна безопастност и сигурност на сградата до енергийно-ефективни сградни процеси и базирани на данни услуги. Това включва също и услуги за ползвателите, свързващи сградната инфраструктура и данните, както и услугите, проектирани да подобрят ефективносттта на разходите за сградите, като например проактивната поддръжка и консултирането в сферата на енергията и устойчивостта. Модулите могат да бъдат комбинирани според необходимостта, в зависимост от желанието и бюджета. Siemens постепенно ще разширява гамата от услуги и приложения в следващите години.
Решението Premium Office е базирано на Desigo CC интегрирана платформа за управление на сгради, на системата за стайна автоматизация Desigo Room Automation и на платформата за дистанционни услуги Siemens Remote Service, които предлагат сигурност при трансфера на данни. Desigo CC позволява управление, мониторинг и оптимизиране на всички процеси в сградата – от отопление, вентилация и климатизация до противопожарна защита и сигурност, както и енергиен мениджмънт, осветление и управление на щори. Desigo CC позволява безпрепятственото взаимодействие на всички сградни системи, включително компоненти на трети производители. Системата за стайна автоматизация Desigo Room Automation осигурява последователна стратегия за контрол на климата в помещенията и перфектно взаимодействие между отопление, вентилация, климатизация, осветление и управление на щори.

Научете повече

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

+359 (2) 8115 116