Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens versnelt high-value groei als gefocuste technologieonderneming

“Onze klanten halen voordeel uit ons vermogen om de reële en de digitale wereld te combineren. Dankzij deze unieke capaciteit kan Siemens haar klanten ondersteunen zoals geen enkele andere onderneming", aldus Roland Busch, President en CEO van Siemens AG. “Digitalisering, automatisering en duurzaamheid zijn de drijvende krachten achter onze bedrijfsgroei. Hierbij versterken onze kernactiviteiten en onze digitale activiteiten elkaar in een opwaartse spiraal. Dit effect vormt de basis van onze groeistrategie voor de realisatie van meer winstgevende groei. Als gefocuste technologieonderneming willen we onze positie in al onze markten versterken en aangrenzende winstgevende markten aanboren. We maken ons engagement voor duurzaamheid nu duidelijker dan ooit. Zo creëren we, in tijden van grote wereldwijde uitdagingen, duidelijke meerwaarde voor onze klanten, onze aandeelhouders en de samenleving in haar geheel.” 
“Na onze succesvolle transformatie tot gefocust technologiebedrijf, stellen we onszelf nieuwe ambitieuze financiële doelstellingen: we willen onze winstgevende groei verder versnellen en leggen tegelijkertijd een nog scherpere focus op de vrije cashflow. Hiernaast bieden we nog meer transparantie en duidelijkheid, ook buiten onze industriële activiteiten", aldus Ralf P. Thomas, Chief Financial Officer van Siemens AG. “Een belangrijke succesfactor op onze weg naar versnelde, high-value groei is onze sterke rating van de beleggingskwaliteit, waartoe we ons duidelijk verbinden. Bovendien blijft Siemens garant staan voor een aantrekkelijk totaalrendement voor haar aandeelhouders - gebaseerd op de voortzetting van ons aandeleninkoopprogramma en een progressief dividendbeleid.”
“Duurzaamheid zit in ons DNA. Het is niet zomaar een optie, het is een voorwaarde", aldus Judith Wiese, Chief Human Resources Officer, Chief Sustainability Officer en lid van de Raad van Bestuur van Siemens AG. “Gebaseerd op ons succesvol palmares, stellen we onszelf nu nog ambitieuzere doelen. We zullen onze inspanningen versnellen en de lat hoger leggen om aanzienlijke meerwaarde te creëren voor alle betrokken partijen. Duurzame bedrijfsgroei gaat hand in hand met de meerwaarde die we voor mensen en onze planeet creëren.”
Siemens bevindt zich in een unieke positie om haar klanten te helpen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen – met een buitengewoon aanbod voor efficiënt gebruik van hulpbronnen en decarbonisatie.

Focus op de digitale transformatie als centrale uitdaging 

Na de afsplitsing van Siemens Energy (2020) is Siemens vandaag een gefocuste technologieonderneming voor industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Bijgevolg is Siemens actief in sectoren die de ruggengraat van de wereldeconomie vormen en een groot potentieel bieden voor digitale transformatie en meer duurzaamheid - de grote uitdagingen van onze tijd. Siemens heeft de vereiste technologieën in huis om bedrijven en economieën in staat te stellen hun productiviteit, efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen. 

De adresseerbare markten van Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility en Siemens Healthineers alleen al vertegenwoordigen een volume van € 440 miljard (basisjaar 2020). Verwacht wordt dat deze markten tot 2025 met 4 tot 5 procent per jaar zullen groeien. Dankzij de nauwe wisselwerking tussen uitgebreide domeinkennis en digitale capaciteiten, beschikt Siemens over de ideale voorwaarden om haar positie op deze markten verder uit te bouwen. Zo streeft de onderneming ernaar om winstgevende groei te blijven realiseren.

Tegelijkertijd wil Siemens aantrekkelijke aangrenzende markten betreden met een volume van nog eens € 120 miljard. Om deze markten aan te boren, focust de onderneming op een combinatie van organische en anorganische groei. De overname van Supplyframe - een van de toonaangevende wereldwijde marktplaatsen voor elektronische componenten - en de overname van Varian zijn daar overtuigende voorbeelden van. 

Innovatieve technologieën - ingezet op ondernemingsniveau 

Siemens’ unieke vermogen om de reële en de digitale wereld te combineren, is gebaseerd op drie elementen: voortbouwend op de uitgebreide domeinkennis van haar experts ontwikkelt Siemens digitale toepassingen voor specifieke bedrijfssectoren. Siemens bundelt bovendien haar expertise om de kerntechnologieën die op ondernemingsniveau worden ingezet verder te ontwikkelen. En dankzij een sterk ecosysteem van klanten, partners en start-ups kan Siemens de concurrentie een stapje voor blijven door klantgerichte innovaties sneller op de markt te brengen.

Om dit te realiseren, breidt de onderneming haar technologieportfolio razendsnel uit: software- en automatiseringsoplossingen en een toonaangevend IoT-platform, aangevuld door kerntechnologieën op domeinen zoals artificiële intelligentie (AI), digitale tweelingen, 5G, Industrial Edge-toepassingen en cyberbeveiliging. Aangezien de kernactiviteiten en de digitale activiteiten van Siemens elkaar in de toekomst steeds meer zullen versterken, verwacht de onderneming een winstgevende groei boven het marktgemiddelde. Voor de toekomst verwacht Siemens dat de omzet uit digitale activiteiten van € 5,3 miljard in boekjaar 2020 zal groeien met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van zo’n 10 procent over de bedrijfscyclus tot 2025. 

Transformatie van het businessmodel naar Software-as-a-Service (SaaS)

In boekjaar 2022 zal Digital Industries (DI) van start gaan met een fundamentele transformatie van het businessmodel door een aanzienlijk deel van haar softwareactiviteiten om te vormen naar software-as-a-service (SaaS) en - bovenop de vertrouwde performance-indicatoren - jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR) te rapporteren. DI Software wil nieuwe SaaS-oplossingen introduceren om grotere toegankelijkheid, naadloze samenwerking en onbegrensde schaalbaarheid aan te bieden om klanten te helpen bij de versnelling van hun digitale transformatie. Voor Siemens zal de SaaS-transitie leiden tot meer veerkrachtige en voorspelbare inkomsten voor DI en groei stimuleren door toegang te bieden tot nieuwe verticale markten, gebruikers en klanten, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen die hun investeringen in complexe IT-infrastructuur kunnen terugschroeven.

DEGREE - een duidelijk engagement voor duurzaamheid met ambitieuze doelstellingen

Siemens benadrukt haar engagement voor duurzaamheid met het nieuwe "DEGREE"-framework, dat staat voor Decarbonisatie, Ethiek, Governance (goed bestuur), Resource Efficiency (hulpbronnenefficiëntie), Equity (gelijke behandeling, participatie en respect) en Employability (inzetbaarheid van alle medewerkers). Dit nieuwe raamwerk zal van toepassing zijn op alle activiteiten op ondernemingsniveau wereldwijd. 

Siemens ondersteunt haar ambities op valk van duurzaamheid met systematische, meetbare en specifieke langetermijndoelstellingen op het vlak van milieu, sociaal ondernemerschap en goed bestuur (Environment, Social & Governance - ESG). Hiernaast neemt Siemens duurzaamheid officieel op in haar strategie als kritieke bedrijfsvoorwaarde voor investeringsbeslissingen.

Door gebruik te maken van haar technologieportfolio kan Siemens de openbare en privésector ondersteunen bij de digitale transformatie van industriële activiteiten, gebouwen en stroomnetinfrastructuur, transport en gezondheidszorg. Door innovatieve oplossingen aan te bieden maakt Siemens een overtuigende business case om de overgang naar een CO2-neutrale economie te bevorderen. Deze technologieën helpen klanten hun doelstellingen te realiseren met minder middelen. 

In 2015 was Siemens een van de eerste industriële bedrijven ter wereld dat zich engageerde om tegen 2030 CO2 neutraal te zijn voor de eigen bedrijfsactiviteiten. Sindsdien heeft de onderneming haar CO2-emissies met meer dan de helft verminderd. Ondertussen heeft Siemens haar bestaande activiteiten voor fysieke decarbonisatie van de volledige waardeketen verder opgevoerd en volgt de onderneming een datagestuurd, wetenschappelijk reductietraject, zoals vastgelegd door het Science-Based Targets-initiatief. Deze aanpak verzekert dat de klimaatbeschermingsinspanningen van de onderneming in overeenstemming zijn met de hoogste ambitieniveaus van het klimaatakkoord van Parijs.  Voor haar toeleveringsketen verbindt Siemens zich tot een emissiereductie tegen 2030 van 20 procent, en de onderneming wil tegen 2050 een koolstofneutrale toeleveringsketen realiseren.  Tegen het einde van dit decennium wil Siemens een nog grotere sprong voorwaarts maken door zich in te schakelen in de circulaire economie en bijvoorbeeld aanzienlijk meer secundaire materialen in te kopen voor metalen en kunstharsen. 

DEGREE omvat tal van andere doelstellingen - bijvoorbeeld met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van de onderneming en het bevorderen van inclusie, respect en gelijke behandeling.  De onderneming streeft haar vooropgestelde doel na om te verzekeren dat tegen 2025 vrouwen een aandeel van 30 procent in het topmanagement vertegenwoordigen. Tegelijkertijd zal Siemens blijven investeren in opleiding en training voor al haar medewerkers. De onderneming investeert wereldwijd ongeveer € 250 miljoen per jaar (Siemens Healthineers AG niet inbegrepen) in dergelijke maatregelen.

Nieuwe, ambitieuze financiële doelstellingen voor versnelde, high-value groei

Siemens presenteert ook een geactualiseerd “Financial Framework” dat vanaf boekjaar 2022 nog ambitieuzere financiële doelstellingen zal bevatten en tegelijk zal zorgen voor meer transparantie en duidelijkheid. Siemens streeft onder meer naar een jaarlijkse groei van 5 tot 7 procent (voorheen: 4 tot 5 procent) van de omzet op ondernemingsniveau over de bedrijfscyclus van drie tot vijf jaar. Zo wil de onderneming sneller groeien dan het marktgemiddelde. De winst per aandeel vóór koopprijsbepaling (EPS voor PPA) moet jaarlijks stijgen in de hoge single-digit percentages. Relatief bekeken zal de EPS voor PPA bijgevolg sneller groeien dan de omzet. Hiernaast zal de onderneming de doelstelling om winst om te zetten in vrije cashflow resoluut voortzetten. Siemens verhoogt haar doelstelling voor de cash conversion rate naar het niveau van de Groep om de totale verantwoordelijkheid duidelijk te maken.  Als onderdeel van haar geactualiseerd “Financial Framework” verbindt de onderneming zich tot een progressief dividendbeleid.

Dankzij de winstgevende groei op aantrekkelijke markten en structurele verbeteringen verhoogt Siemens haar vooropgestelde winstmarges voor Smart Infrastructure en Mobility. Ondanks de tijdelijke lasten van de transitie naar een SaaS-businessmodel houdt Digital Industries vast aan haar ambitieuze vooropgestelde winstmarge van 17 tot 23 procent. Naar de toekomst toe streeft Smart Infrastructure naar een winstmarge van 11 tot 16 procent (voorheen: 10 tot 15 procent). Mobility streeft naar een winstmarge van 10 tot 13 procent (voorheen: 9 tot 12 procent).

Verbintenis tot een sterke investment-grade rating

De sterke investment-grade rating van Siemens zal een belangrijke succesfactor blijven. Het is tezelfdertijd ook een voorwaarde voor de onderneming om toegang te behouden tot financieringsmogelijkheden tegen uiterst aantrekkelijke voorwaarden. 

Siemens blijft een aantrekkelijk totaalrendement voor aandeelhouders verzekeren

Als onderdeel van de Capital Market Day kondigt Siemens aan dat de onderneming een nieuw vijfjarig aandeleninkoopprogramma tot € 3 miljard zal lanceren in boekjaar 2022. Hiernaast blijft Siemens inzake kapitaalstoewijzing een strikt beleid voeren. In combinatie met het progressieve dividendbeleid moeten deze factoren ook in de toekomst leiden tot een uiterst aantrekkelijk totaalrendement voor de aandeelhouders. 

Vooruitzicht voor boekjaar 2021

De gunstige bedrijfsontwikkeling zet zich voort in het lopende kwartaal. Hiernaast is sinds half april de integratie van Varian Medical Systems, Inc. aan de gang; de effecten van de overname van Varian werden niet eerder in de vooruitzichten opgenomen. Ons vooruitzicht voor nettowinst ligt nog steeds tussen € 5,7 en € 6,2 miljard, maar nu inclusief de eerder aangekondigde lasten in verband met de overname van Varian. 
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Florian Martens

Siemens AG

+49 89 636-22804

Katharina Hilpert 

Siemens AG

+49 173 893-4962

Simon Friedle

Siemens AG

+49 89 636-20012